لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه مفاد زیر را به دقت مطالعه نمایید.

شرایط گارانتی برای دوچرخه های فوجی

- گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
- گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 3 سال است.
- جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت آباریس آوا باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
- اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
- ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.


موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

- استفاده نامناسب از دوچرخه
- تصادفات
- عدم نگهداری مطلوب
- تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
- در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.
شرایط گارانتی برای دوچرخه های کنندال

- ضمانت فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
- ضمانت از تاریخ صدور شناسنامه برای تنه به مدت 4 سال است.
- فرم گارانتی در سایت آباریس آوا باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
- اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
- ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود. موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

- استفاده نامناسب از دوچرخه
- تصادفات
- عدم نگهداری مطلوب
- تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
- در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.
شرایط گارانتی برای دوچرخه های جی تی

- گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
- گارانتی از تاریخ صدور شناسنامه برای تنه به مدت 4 سال است.
- جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت آباریس آوا باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
- اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
- ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.


موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

- استفاده نامناسب از دوچرخه
- تصادفات
- عدم نگهداری مطلوب
- تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
- در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.